Annuleringsvoorwaarden en -formulier

 

Consumenten hebben recht op een herroepingsrecht overeenkomstig de volgende bepalingen, waarbij een consument iedere natuurlijke persoon is die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die overwegend niet aan zijn handels- of zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven:

A. Annuleringsvoorwaarden

Herroepingsrecht

U hebt het recht dit contract binnen 30 dagen zonder opgave van redenen op te zeggen.

De herroepingstermijn bedraagt 30 dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (sonoro audio GmbH, Hammer Landstraße 45, 41460 Neuss, Duitsland, Tel.: +49 (0) 2131 / 88 34 141, Fax: +49 (0) 2131 / 7517 599, E-mail: support@sonoro.de) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.

U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijke verklaring ook elektronisch invullen en indienen op onze website https://sonoro.com/support/lieferung-retoure/#widerruf. Indien u van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij u onverwijld (bijv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van deze herroeping.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, aan u terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

Het spijt ons dat u niet tevreden bent met uw bestelling en deze wilt retourneren. Naast het wettelijke herroepingsrecht van 14 dagen verlenen wij u een verlengde retourtermijn van 30 dagen. Uiterlijke gebreken moeten echter binnen 14 dagen na ontvangst schriftelijk worden gemeld. De terugzending is voor u altijd gratis.

Neem contact op met onze service via ons contactformulier, per e-mail op support@sonoro.de of neem contact met ons op via +49 (0) 2131 / 8834 141, zodat wij u kunnen helpen met de terugzending.

U ontvangt van ons een bevestigd RMA-document, dat u bij de goederen dient te voegen. Bovendien ontvangt u van ons een verzendlabel, dat u op het originele verzendlabel moet plakken.

Gelieve de goederen onbeschadigd, met de bijgeleverde bruine transportverpakking en in de originele verpakking met alle toebehoren en met alle verpakkingsonderdelen naar ons terug te sturen. Verpakt klaar, breng het pakje naar het dichtstbijzijnde filiaal van de transportdienst.

U hoeft alleen te betalen voor het waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies wordt veroorzaakt door een onvoldoende veilige verpakking of het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor de controle van de staat, eigenschappen en werking van de goederen.

Gelieve in ieder geval nota te nemen van de volgende punten:

  • Stuur het pakket alstublieft niet naar ons kantooradres in Neuss
  • Stuur het pakket niet franco terug, maar gebruik ons retourlabel
  • U kunt het beste de originele verpakking gebruiken voor de retourzending om transportschade te voorkomen.
  • Voeg de factuur of kopie van de factuur en/of de afleverbon bij de retourzending.

Wij dragen de kosten van het terugzenden van die goederen, die wegens hun aard op normale wijze per post aan ons kunnen worden teruggezonden. U draagt de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van die goederen die wegens hun aard niet op normale wijze per post naar ons kunnen worden teruggezonden (verzendingsgoederen); wij brengen voor elk van die goederen maximaal 59,00 euro in rekening.
U hoeft alleen te betalen voor het waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan het hanteren van de goederen dat niet noodzakelijk is voor het controleren van de staat, eigenschappen en werking van de goederen.

Verbonden/gefinancierde transacties

Indien u deze overeenkomst financiert door middel van een lening en deze later herroept, bent u ook niet meer gebonden door de leningsovereenkomst, mits beide overeenkomsten een economische eenheid vormen. Dit moet in het bijzonder worden aangenomen indien wij tegelijkertijd uw kredietverstrekker zijn of indien uw kredietverstrekker gebruik maakt van onze medewerking met betrekking tot de financiering. Indien de lening op het ogenblik van de herroeping of van de teruggave reeds aan ons verworven is, wordt uw kredietgever gesubrogeerd in onze rechten en verplichtingen uit hoofde van het gefinancierde contract ten aanzien van u, wat betreft de rechtsgevolgen van de herroeping of de teruggave. Dit laatste is niet van toepassing indien het voorwerp van deze overeenkomst de verwerving van financiële instrumenten is (bijvoorbeeld effecten, deviezen of derivaten). Indien u een contractuele verplichting zoveel mogelijk wenst te vermijden, maak dan gebruik van uw herroepingsrecht en herroep ook de leningsovereenkomst indien u ook daarvoor een herroepingsrecht hebt.

Algemene informatie

1) Vermijd a.u.b. beschadiging en verontreiniging van de goederen. Stuur de goederen naar ons terug in de originele verpakking met alle toebehoren en met alle verpakkingsonderdelen. Gebruik indien nodig een beschermende buitenverpakking. Indien u niet meer over de originele verpakking beschikt, gelieve dan een geschikte verpakking te gebruiken om voldoende bescherming te bieden tegen transportschade.
2) Gelieve de goederen niet terug te sturen naar ons om ze op te halen.
3) Er zij op gewezen dat de hierboven genoemde punten 1-2 geen voorwaarde zijn voor de daadwerkelijke uitoefening van het herroepingsrecht.

B. Postannuleringsformulier

Indien u het contract per brief wenst op te zeggen, gelieve dit formulier in te vullen en per post te zenden aan

sonoro audio GmbH
Hammer Landstraße 45
41460 Neuss
Duitsland
Fax: +49 (0) 2131 / 7517 599
E-mail: support@sonoro.de

Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende goederen (*)/de verrichting van de volgende dienst (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Besteld op (*) ____________ / ontvangen op (*) __________________

________________________________________________________
Naam van de consument(en)

________________________________________________________
Adres van de consument(en)

________________________________________________________
Handtekening van de consument(en) (alleen voor kennisgeving op papier)

_________________________
Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.