Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

 1. Toepassingsgebied
 2. Sluiting van het contract
 3. Herroepingsrecht
 4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
 5. Leverings- en verzendingsvoorwaarden
 6. Eigendomsvoorbehoud
 7. Aansprakelijkheid voor defecten (garantie)
 8. Inwisselen van promotiebonnen
 9. Inwisselen van cadeaubonnen
 10. Toepasselijk recht
 11. Plaats van jurisdictie
 12. Gedragscode
 13. Alternatieve geschillenbeslechting

1) Toepassingsgebied

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen "AV") van sonoro audio GmbH (hierna te noemen "Verkoper") zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de levering van goederen gesloten door een consument of ondernemer (hierna te noemen "Klant") met de Verkoper met betrekking tot de goederen die door de Verkoper worden gepresenteerd in zijn online shop. De opname van de eigen voorwaarden van de klant wordt hierbij tegengesproken, tenzij anders overeengekomen.

1.2 Deze AV zijn van overeenkomstige toepassing op overeenkomsten voor de levering van goederen met digitale elementen, tenzij anders bepaald. Naast de levering van de goederen is de verkoper verplicht digitale inhoud of digitale diensten (hierna "digitale producten") te leveren die op zodanige wijze in de goederen zijn vervat of ermee zijn verbonden dat de goederen zonder deze hun functies niet kunnen vervullen.

1.3 Deze AV zijn van overeenkomstige toepassing op overeenkomsten tot levering van vouchers, tenzij anders overeengekomen.

1.4 Een consument in de zin van deze AV is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel, noch zelfstandig zijn.

1.5 Een ondernemer in de zin van deze AV is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2) Sluiting van het contract

2.1 De productbeschrijvingen in de online shop van de Verkoper vormen geen bindend aanbod van de Verkoper, maar dienen voor het indienen van een bindend aanbod door de Klant.

2.2 De klant kan het aanbod doen via het online bestelformulier dat is geïntegreerd in de online shop van de Verkoper. Na het plaatsen van de geselecteerde goederen in het virtuele winkelmandje en het doorlopen van het elektronische bestelproces, dient de klant een wettelijk bindend contractueel aanbod in met betrekking tot de goederen in het winkelmandje door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten. Bovendien kan de klant het aanbod ook per e-mail of telefonisch aan de verkoper doen.

2.3 De Verkoper kan het aanbod van de Klant binnen vijf dagen aanvaarden,

 • door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen, in welk geval de ontvangst van de orderbevestiging door de klant doorslaggevend is, of
 • door de bestelde goederen aan de klant te leveren, in welk geval de ontvangst van de goederen door de klant doorslaggevend is, of
 • door de klant om betaling te vragen nadat de klant de bestelling heeft geplaatst.

Als er meerdere van de bovengenoemde alternatieven bestaan, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat een van de bovengenoemde alternatieven zich het eerst voordoet. De termijn voor aanvaarding van het aanbod begint op de dag na verzending van het aanbod door de klant en eindigt bij het verstrijken van de vijfde dag na verzending van het aanbod. Indien de verkoper het aanbod van de klant niet binnen de bovengenoemde termijn aanvaardt, geldt dit als een verwerping van het aanbod met als gevolg dat de klant niet langer aan zijn intentieverklaring is gebonden.

2.4 Als een door PayPal aangeboden betalingsmethode is geselecteerd, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna: "PayPal"), onder voorbehoud van de gebruiksvoorwaarden van PayPal, die kunnen worden ingezien op https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/gebruiksovereenkomst-vol of - als de klant geen PayPal-rekening heeft - onderworpen aan de algemene voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-rekening, beschikbaar op https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacywax-vol. Als de klant betaalt via een door PayPal aangeboden betaalmethode die kan worden geselecteerd in het online bestelproces, verklaart de verkoper het aanbod van de klant al te accepteren op het moment dat de klant op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt voltooid.

2.5 Als de betalingsmethode "Amazon Payments" is geselecteerd, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (hierna: "Amazon"), onderworpen aan de Amazon Payments Europe Gebruikersovereenkomst, beschikbaar op https://payments.amazon.de/help/201751590. Als de klant "Amazon Payments" als betalingsmethode selecteert tijdens het online bestelproces, geeft de klant ook een betalingsopdracht aan Amazon door op de knop te klikken waarmee het bestelproces wordt afgesloten. In dit geval verklaart de verkoper het aanbod van de klant al te accepteren op het moment dat de klant het betalingsproces in gang zet door op de knop te klikken waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.6 Wanneer een aanbieding wordt gedaan via het online bestelformulier van de Verkoper, wordt de tekst van de overeenkomst door de Verkoper na het sluiten van de overeenkomst opgeslagen en in tekstvorm (bijv. e-mail, fax of brief) aan de Klant verzonden nadat de bestelling van de Klant is verzonden. De Verkoper zal de tekst van het contract niet verder toegankelijk maken. Als de klant voor het verzenden van zijn bestelling een gebruikersaccount heeft aangemaakt in de onlineshop van de Verkoper, worden de bestelgegevens gearchiveerd op de website van de Verkoper en kunnen deze door de klant gratis worden geraadpleegd via zijn met een wachtwoord beveiligde gebruikersaccount door de bijbehorende inloggegevens op te geven.

2.7 Alvorens de bestelling via het online bestelformulier van de Verkoper bindend te plaatsen, kan de Klant mogelijke invoerfouten herkennen door de op het scherm weergegeven informatie zorgvuldig te lezen. Een effectief technisch middel voor een betere herkenning van invoerfouten kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, met behulp waarvan de weergave op het scherm wordt vergroot. De klant kan zijn invoer tijdens het elektronische bestelproces corrigeren met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties totdat hij op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt voltooid.

2. 8 Er zijn verschillende talen beschikbaar voor het afsluiten van het contract. De specifieke taalkeuze wordt weergegeven in de online shop.

2.9 Het verwerken van bestellingen en het opnemen van contact vindt meestal plaats via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor de afhandeling van de bestelling correct is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. In het bijzonder bij het gebruik van SPAM-filters moet de klant ervoor zorgen dat alle e-mails die door de verkoper of door derden in opdracht van de verkoper worden verzonden om de bestelling te verwerken, kunnen worden afgeleverd.

3) Herroepingsrecht

3.1 Consumenten hebben over het algemeen een herroepingsrecht.

3.2 Meer gedetailleerde informatie over het herroepingsrecht is te vinden in de herroepingsinstructies van de Verkoper.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van Verkoper, zijn de vermelde prijzen totaalprijzen inclusief de wettelijke belasting toegevoegde waarde. Eventuele extra leverings- en verzendkosten worden apart vermeld in de betreffende productbeschrijving.

4.2 De betalingsoptie(s) worden aan de Klant meegedeeld in de online shop van de Verkoper.

4.3 Indien vooruitbetaling per bankoverschrijving is overeengekomen, is betaling verschuldigd onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst, tenzij partijen een latere vervaldatum zijn overeengekomen.

4.4 Als een betaalmethode wordt geselecteerd die wordt aangeboden via de "mollie" betaalservice, wordt de betaling verwerkt via de betaaldienstverlener Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederland (hierna: "mollie"). De afzonderlijke betalingsmethoden die via mollie worden aangeboden, worden in de online shop van de verkoper aan de klant meegedeeld. Voor het verwerken van betalingen kan mollie andere betalingsdiensten gebruiken waarvoor speciale betalingsvoorwaarden kunnen gelden, waarover de klant afzonderlijk kan worden geïnformeerd. Meer informatie over "mollie" is beschikbaar op het internet onder https://www.mollie.com/nl/ beschikbaar.

4.5 Als je een betaalmethode selecteert die wordt aangeboden via de "Klarna" betaalservice, wordt de betaling verwerkt via Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna "Klarna"). Meer informatie en de algemene voorwaarden van Klarna kun je hier bekijken:

https://sonoro.com/wettelijk/betalingsmethoden/

5) Leverings- en verzendingsvoorwaarden

5.1 Indien de Verkoper aanbiedt de goederen te verzenden, geschiedt de levering binnen het door de Verkoper aangegeven leveringsgebied aan het door de Klant opgegeven afleveradres, tenzij anders overeengekomen. Bij het verwerken van de transactie is het in de orderverwerking van de Verkoper opgegeven afleveradres bepalend.

5.2 In het geval van goederen die worden geleverd door een expediteur, vindt de levering plaats "free kerbside", dat wil zeggen aan de openbare stoeprand die het dichtst bij het afleveradres ligt, tenzij anders vermeld in de verzendinformatie in de online shop van de Verkoper en tenzij anders overeengekomen.

5.3 Indien de levering van de goederen mislukt om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, draagt de klant de redelijke kosten die de verkoper als gevolg hiervan moet maken. Dit geldt niet met betrekking tot de kosten voor de retourzending als de klant zijn herroepingsrecht effectief uitoefent. In het geval van een effectieve uitoefening van het herroepingsrecht door de klant, is de bepaling in de herroepingsinstructies van de verkoper van toepassing op de kosten voor het retourneren van de goederen.

5.4 Indien de klant handelt als ondernemer, gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de verkochte goederen over op de klant zodra de verkoper de goederen heeft geleverd aan de expediteur, de vervoerder of een andere persoon of instelling die is aangewezen om de verzending uit te voeren. Indien de klant optreedt als consument, gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de verkochte goederen in principe pas over op de klant of een persoon die gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen, wanneer de goederen aan de klant worden overhandigd. In afwijking hiervan gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de verkochte goederen ook over op de klant in het geval van consumenten zodra de verkoper het goed heeft geleverd aan de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins is aangewezen om de verzending uit te voeren, indien de klant de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins is aangewezen om de verzending uit te voeren, opdracht geeft om de verzending uit te voeren en de verkoper deze persoon of instelling niet eerder aan de klant heeft genoemd.

5.5 De Verkoper behoudt zich het recht voor om zich terug te trekken uit de overeenkomst in geval van onjuiste of ondeugdelijke zelflevering. Dit geldt alleen in het geval dat de Verkoper niet verantwoordelijk is voor de niet-levering en de Verkoper met gepaste zorgvuldigheid een specifieke dekkende transactie met de leverancier heeft afgesloten. De Verkoper zal alle redelijke inspanningen leveren om de goederen te verkrijgen. In het geval dat de goederen niet of slechts gedeeltelijk beschikbaar zijn, wordt de klant onmiddellijk op de hoogte gebracht en wordt de tegenprestatie onmiddellijk terugbetaald.

5.6 Zelf afhalen is om logistieke redenen niet mogelijk.

5.7 Vouchers worden als volgt aan de Klant verstrekt:

 • per e-mail
 • post

6) Eigendomsvoorbehoud

Als de verkoper vooruitbetaalt, behoudt hij het eigendom van de geleverde goederen totdat de verschuldigde koopprijs volledig is betaald.

7) Aansprakelijkheid voor defecten (garantie)

Voor zover in de volgende bepalingen niet anders is bepaald, zijn de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing. In afwijking hiervan geldt voor overeenkomsten voor de levering van goederen het volgende:

7.1 Als de klant optreedt als ondernemer,

 • de verkoper heeft de keuze van het type aanvullende prestatie;
 • in het geval van nieuwe goederen bedraagt de verjaringstermijn voor gebreken één jaar vanaf de levering van de goederen;
 • de rechten en claims op grond van gebreken zijn uitgesloten in het geval van gebruikte goederen;
 • de verjaringstermijn begint niet opnieuw te lopen als er een vervangende levering wordt gedaan binnen het kader van de aansprakelijkheid voor gebreken.

7.2 De voornoemde beperkingen van aansprakelijkheid en verkorting van termijnen gelden niet

 • voor schadeclaims en onkostenvergoedingen door de klant,
 • in het geval dat de verkoper het gebrek op frauduleuze wijze verborgen heeft gehouden,
 • voor goederen die in overeenstemming met hun gebruikelijke gebruik voor een gebouw zijn gebruikt en de gebreken ervan hebben veroorzaakt,
 • voor een bestaande verplichting van de verkoper om updates te leveren voor digitale producten, in het geval van overeenkomsten voor de levering van goederen met digitale elementen.

7.3 Bovendien blijven voor ondernemers de wettelijke verjaringstermijnen voor bestaande wettelijke regresrechten onaangetast.

7.4 Indien de klant handelt als handelaar in de zin van § 1 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB), is hij onderworpen aan de handelsverplichting tot inspectie en kennisgeving van gebreken overeenkomstig § 377 HGB. Indien de klant de daarin geregelde meldingsplicht niet nakomt, gelden de goederen als goedgekeurd.

7.5 Als de klant handelt als consument, wordt hij verzocht om bij de bezorger te klagen over geleverde goederen met duidelijke transportschade en de verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Als de klant dit nalaat, heeft dit geen gevolgen voor zijn wettelijke of contractuele aanspraken op gebreken.

8) Inwisselen van promotionele vouchers

8.1 Tegoedbonnen die gratis door de Verkoper worden uitgegeven in het kader van promoties met een bepaalde geldigheidsduur en die niet door de Klant kunnen worden gekocht (hierna "Promotiebonnen"), kunnen alleen worden ingewisseld in de online shop van de Verkoper en alleen tijdens de aangegeven periode.

8.2 Promotiebonnen kunnen alleen worden ingewisseld door consumenten.

8.3 Individuele producten kunnen worden uitgesloten van de voucheractie als een overeenkomstige beperking voortvloeit uit de inhoud van de promotiebon.

8.4 Promotiebonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Verrekening achteraf is niet mogelijk.

8.5 Per bestelling kan slechts één kortingsbon worden ingewisseld.

8.6 De waarde van de goederen moet ten minste gelijk zijn aan het bedrag van de kortingsbon. Eventueel resterend tegoed wordt niet terugbetaald door de Verkoper.

8.7 Als de waarde van de kortingsbon niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de andere door de Verkoper aangeboden betaalmethoden worden gekozen om het verschil te vereffenen.

8.8 Het tegoed van een actievoucher wordt niet uitbetaald in contanten en levert ook geen rente op.

8.9 De waardebon wordt niet terugbetaald als de klant de goederen die geheel of gedeeltelijk met de waardebon zijn betaald, terugstuurt in het kader van zijn wettelijke herroepingsrecht.

8.10 De kortingsvoucher is overdraagbaar. De Verkoper kan de betaling met bevrijdende werking uitvoeren aan de respectieve houder die de promotionele bon inwisselt in de online shop van de Verkoper. Dit is niet van toepassing als de Verkoper kennis of grove nalatigheid heeft van de onverkiesbaarheid, handelingsonbekwaamheid of gebrek aan vertegenwoordigingsbevoegdheid van de respectieve houder.

9) Inwisselen van cadeaubonnen

9.1 Cadeaubonnen die kunnen worden gekocht via de online shop van de Verkoper (hierna "Cadeaubonnen") kunnen alleen worden ingewisseld in de online shop van de Verkoper, tenzij anders vermeld in de Cadeaubon.

9.2 Cadeaubonnen en resterende Cadeaubon tegoeden zijn inwisselbaar tot het einde van het derde jaar volgend op het jaar van aankoop van de Cadeaubon. Resterende tegoeden zullen worden gecrediteerd aan de klant tot de vervaldatum.

9.3 Cadeaubonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is afgerond. Verrekening achteraf is niet mogelijk.

9.4 Meerdere cadeaubonnen kunnen ook worden ingewisseld voor één bestelling.

9.5 Cadeaubonnen kunnen alleen worden gebruikt om Goederen te kopen en kunnen niet worden gebruikt om andere Cadeaubonnen te kopen.

9.6 Als de waarde van de cadeaubon niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de andere door de Verkoper aangeboden betaalmethoden worden gekozen om het verschil te vereffenen.

9.7 Het saldo van een Cadeaubon wordt niet uitbetaald in contanten en levert geen rente op.

9.8 De Cadeaubon is uitsluitend bestemd voor gebruik door de persoon die erop staat vermeld. Overdracht van de Cadeaubon aan derden is uitgesloten. De Verkoper is gerechtigd, maar niet verplicht, om de materiële geschiktheid van de respectievelijke Cadeaubonhouder te controleren.

10) Toepasselijk recht

Alle rechtsbetrekkingen tussen de partijen worden beheerst door het recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van de wetten op de internationale verkoop van roerende goederen. In het geval van consumenten is deze rechtskeuze alleen van toepassing voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

11) Bevoegdheid

Indien de klant een koopman, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is met zetel op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, is de zetel van de verkoper de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract. Indien de klant zijn zetel buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland heeft, is de zetel van de verkoper de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract, indien het contract of de vorderingen die voortvloeien uit het contract kunnen worden toegeschreven aan de professionele of commerciële activiteit van de klant. In bovenstaande gevallen heeft de verkoper echter in ieder geval het recht om een zaak aanhangig te maken bij de rechtbank in de vestigingsplaats van de klant.

12) Gedragscode

- De Verkoper heeft zich onderworpen aan de voorwaarden voor deelname aan het eCommerce initiatief "Fairness in Commerce", te vinden op het internet onder https://www.fairness-im-handel.de/voorwaarden voor deelname/ zichtbaar zijn.

13) Alternatieve geschillenbeslechting

13.1 De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting op het internet via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumenten/odr

Dit platform dient als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortkomen uit online aankoop- of dienstencontracten waarbij een consument betrokken is.

13.2 De Verkoper is niet verplicht of bereid om deel te nemen aan een geschillenprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.