Algemene voorwaarden met klanteninformatie

Inhoudsopgave

 1. Werkingssfeer
 2. Sluiting van het contract
 3. Herroepingsrecht
 4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
 5. Leverings- en verzendingsvoorwaarden
 6. Eigendomsvoorbehoud
 7. Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)
 8. Inwisseling van promotionele waardebonnen
 9. Inwisseling van cadeaubonnen
 10. Toepasselijk recht
 11. Plaats van bevoegdheid
 12. Gedragscode
 13. Alternatieve geschillenbeslechting

1) Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen "AV") van sonoro audio GmbH (hierna te noemen "Verkoper") zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de levering van goederen die door een consument of ondernemer (hierna te noemen "Klant") met de Verkoper worden gesloten met betrekking tot de goederen die door de Verkoper in zijn online winkel worden aangeboden. Er wordt bezwaar gemaakt tegen het opnemen van de eigen voorwaarden van de klant, tenzij anders is overeengekomen.

1.2 Deze AV zijn van overeenkomstige toepassing op overeenkomsten voor de levering van waardebonnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

1.3 Voor de toepassing van deze AV is een consument elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch zelfstandig zijn. Een ondernemer in de zin van deze AV is een natuurlijke of rechtspersoon of een partnerschap met handelingsbekwaamheid, die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2) Sluiting van het contract

2.1 De productbeschrijvingen in de online winkel van de Verkoper vormen geen bindend aanbod van de Verkoper, maar dienen voor het uitbrengen van een bindend aanbod door de Klant.

2.2 De klant kan de offerte indienen via het online bestelformulier dat in de online winkel van de verkoper is geïntegreerd. Nadat de klant de geselecteerde goederen in het virtuele winkelmandje heeft geplaatst en het elektronische bestelproces heeft doorlopen, dient hij een juridisch bindend contractueel aanbod in met betrekking tot de goederen in het winkelmandje door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten. Bovendien kan de klant het aanbod ook telefonisch of per e-mail aan de verkoper doen toekomen.

2.3 De Verkoper kan het aanbod van de Klant binnen vijf dagen aanvaarden,

 • door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) toe te zenden, in welk geval de ontvangst van de orderbevestiging door de klant bepalend is, of
 • door de bestelde goederen aan de klant te leveren, in welk geval de ontvangst van de goederen door de klant bepalend is, of
 • door de klant om betaling te vragen nadat de klant de bestelling heeft geplaatst.

Indien er meerdere van de voornoemde alternatieven bestaan, wordt de overeenkomst gesloten op het tijdstip waarop een van de voornoemde alternatieven zich het eerst voordoet. De termijn voor de aanvaarding van het aanbod begint op de dag na de verzending van het aanbod door de klant en eindigt bij het verstrijken van de vijfde dag na de verzending van het aanbod. Indien de Verkoper het aanbod van de Klant niet aanvaardt binnen de voormelde termijn, wordt dit beschouwd als een verwerping van het aanbod met als gevolg dat de Klant niet langer gebonden is door zijn intentieverklaring.

2.4 Indien voor een door PayPal aangeboden betaalmethode wordt gekozen, wordt de betaling verwerkt via de betaaldienstverlener PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna: "PayPal"), onder voorbehoud van de PayPal-gebruiksvoorwaarden, die kunnen worden geraadpleegd op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of - indien de klant geen PayPal-rekening heeft - onder voorbehoud van de voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-rekening, die kunnen worden geraadpleegd op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Indien de klant betaalt door middel van een door PayPal aangeboden betalingsmethode die in het online bestelproces kan worden geselecteerd, verklaart de verkoper het aanbod van de klant reeds te aanvaarden op het moment dat de klant op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt voltooid.

2.5 Bij het doen van een aanbod via het online bestelformulier van de Verkoper wordt de tekst van de overeenkomst na het sluiten van de overeenkomst door de Verkoper opgeslagen en na verzending van de bestelling van de Klant in tekstvorm (bijv. e-mail, fax of brief) aan de Klant toegezonden. De Verkoper zal de tekst van het contract niet verder toegankelijk maken.

2.6 Alvorens de bestelling bindend te plaatsen via het online bestelformulier van de Verkoper, kan de Klant mogelijke invoerfouten opsporen door de op het scherm weergegeven informatie zorgvuldig te lezen. Een doeltreffend technisch middel voor een betere herkenning van invoerfouten kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, waarmee de weergave op het scherm wordt vergroot. De klant kan zijn gegevens tijdens het elektronische bestelproces corrigeren met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties totdat hij op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.7 Voor het sluiten van de overeenkomst staan de Duitse en de Engelse taal ter beschikking.

2.8 De verwerking van en het contact met bestellingen vinden gewoonlijk plaats via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor de verwerking van de bestelling correct is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. Met name bij het gebruik van SPAM-filters moet de klant zich ervan vergewissen dat alle door de verkoper of door derden die door de verkoper met de afhandeling van de bestelling zijn belast, verzonden e-mails kunnen worden afgeleverd.

3) Herroepingsrecht

3.1 Consumenten hebben in het algemeen recht op een herroepingsrecht.

3.2 Meer gedetailleerde informatie over het herroepingsrecht vindt u in de herroepingsinstructies van de verkoper.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de Verkoper, zijn de opgegeven prijzen totaalprijzen waarin de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde is inbegrepen. Eventuele extra leverings- en verzendingskosten worden afzonderlijk vermeld in de respectieve productbeschrijving.

4.2 De betalingsmogelijkheid(pen) zal/zullen aan de Klant worden meegedeeld in de online shop van de Verkoper.

4.3 Indien vooruitbetaling per bankoverschrijving is overeengekomen, is betaling verschuldigd onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst, tenzij de partijen een latere vervaldatum zijn overeengekomen.

4.4 Indien voor de betaalwijze met kredietkaart via Stripe wordt gekozen, is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar bij het sluiten van de overeenkomst. De betaling wordt verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna: "Stripe"). Stripe behoudt zich het recht voor om een kredietcontrole uit te voeren en deze betaalmethode te weigeren in geval van een negatieve kredietcontrole.

4.5 Indien een betaalmethode aangeboden via de "Klarna" betaaldienst wordt geselecteerd, zal de betaling worden verwerkt via Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna "Klarna"). Verdere informatie en de voorwaarden van Klarna zijn te vinden in de betalingsinformatie van de Verkoper, die kan worden geraadpleegd op het volgende Internetadres:

https://sonoro.de/law/bezahlmoeglichkeiten/

5) Leverings- en verzendingsvoorwaarden

5.1 De levering van goederen geschiedt door verzending naar het door de klant opgegeven afleveradres, tenzij anders overeengekomen. Bij de afwikkeling van de transactie is het in de orderverwerking van de Verkoper aangegeven leveringsadres bepalend.

5.2 Indien de levering van de goederen mislukt om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, zal de klant de redelijke kosten dragen die de verkoper als gevolg daarvan heeft gemaakt. Dit geldt niet voor de kosten van de retourzending indien de klant daadwerkelijk gebruik maakt van zijn herroepingsrecht. In geval van een effectieve uitoefening van het herroepingsrecht door de klant, is de bepaling in de herroepingsinstructies van de verkoper van toepassing op de kosten van terugzending van de goederen.

5.3 De Verkoper behoudt zich het recht voor zich uit de overeenkomst terug te trekken in geval van onjuiste of ondeugdelijke zelflevering. Dit geldt alleen in het geval dat de verkoper niet verantwoordelijk is voor de niet-levering en de verkoper met de leverancier met de nodige zorgvuldigheid een specifieke dekkingsovereenkomst heeft gesloten. De Verkoper zal alle redelijke inspanningen leveren om de goederen te verkrijgen. In geval van niet-beschikbaarheid of slechts gedeeltelijke beschikbaarheid van de goederen, wordt de klant onmiddellijk op de hoogte gebracht en wordt de tegenprestatie onverwijld terugbetaald.

5.4 Zelf afhalen is om logistieke redenen niet mogelijk.

5.5 De tegoedbonnen worden als volgt aan de Klant verstrekt:

 • via e-mail
 • post

6) Eigendomsvoorbehoud

Indien de verkoper vooruitbetaalt, behoudt hij de eigendom van de geleverde goederen totdat de verschuldigde koopprijs volledig is betaald.

7) Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)

7.1 Indien de gekochte zaak gebrekkig is, gelden de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken.

7.2 Indien de klant als consument optreedt, wordt hij verzocht geleverde goederen met duidelijke transportschade bij de bezorger te reclameren en de verkoper hiervan op de hoogte te brengen. Indien de klant zich hier niet aan houdt, heeft dit geen invloed op zijn wettelijke of contractuele aanspraken wegens gebreken.

8) Inwisseling van promotionele waardebonnen

8.1 Waardebonnen die door de Verkoper gratis worden uitgegeven in het kader van promoties met een specifieke geldigheidsduur en die niet door de Klant kunnen worden aangekocht (hierna "Promotiebonnen"), kunnen enkel in de online shop van de Verkoper worden ingewisseld en enkel gedurende de aangegeven periode.

8.2 Promotiebonnen kunnen alleen door consumenten worden ingewisseld.

8.3 Afzonderlijke producten kunnen van de waardebonactie worden uitgesloten, indien uit de inhoud van de waardebon een overeenkomstige beperking voortvloeit.

8.4 Promotiebonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is afgerond. Compensatie achteraf is niet mogelijk.

8.5 Per bestelling kan slechts één kortingsbon worden ingewisseld.

8.6 De waarde van de goederen moet ten minste gelijk zijn aan het bedrag van de promotionele waardebon. Een eventueel resterend tegoed zal door de Verkoper niet worden terugbetaald.

8.7 Indien de waarde van de promotionele waardebon niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan één van de andere door de Verkoper aangeboden betalingswijzen worden gekozen om het verschil te vereffenen.

8.8 Het tegoed van een promotionele waardebon wordt niet in contanten uitbetaald en brengt geen rente op.

8.9 De promotiebon wordt niet terugbetaald indien de klant de met de promotiebon betaalde goederen geheel of gedeeltelijk retourneert in het kader van zijn wettelijke herroepingsrecht.

8.10 De promotiebon is overdraagbaar. De Verkoper kan betalingen met bevrijdende werking verrichten aan de respectieve houder die de promotiebon in de online winkel van de Verkoper inwisselt. Dit geldt niet indien de Verkoper kennis heeft van de onverkiesbaarheid, de handelingsonbekwaamheid of het ontbreken van vertegenwoordigingsbevoegdheid van de respectieve houder, of dit door grove nalatigheid niet weet.

9) Inwisseling van cadeaubonnen

9.1 Cadeaubonnen die via de online shop van de Verkoper kunnen worden gekocht (hierna "Cadeaubonnen"), kunnen enkel in de online shop van de Verkoper worden ingewisseld, tenzij anders vermeld in de Cadeaubon.

9.2 Cadeaubonnen en resterende tegoeden op Cadeaubonnen zijn inwisselbaar tot het einde van het derde jaar volgend op het jaar van aankoop van de Cadeaubon. Resterende credits zullen aan de klant worden gecrediteerd tot de vervaldatum.

9.3 Cadeaubonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is afgerond. Compensatie achteraf is niet mogelijk.

9.4 Meerdere cadeaubonnen kunnen ook voor één bestelling worden ingewisseld.

9.5 Cadeaubonnen kunnen alleen gebruikt worden om Goederen te kopen en kunnen niet gebruikt worden om andere Cadeaubonnen te kopen.

9.6 Indien de waarde van de cadeaubon niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de andere door de Verkoper aangeboden betalingswijzen worden gekozen om het verschil te vereffenen.

9.7 Het saldo van een Cadeaubon wordt niet in geld uitbetaald en levert geen rente op.

9.8 De cadeaubon is uitsluitend bestemd voor gebruik door de erop vermelde persoon. Overdracht van de cadeaubon aan derden is uitgesloten. De Verkoper heeft het recht, maar is niet verplicht, om de materiële geschiktheid van de respectieve Cadeaubonhouder te controleren.

10) Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen de partijen is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van de wetten op de internationale koop van roerende goederen. In het geval van consumenten is deze rechtskeuze slechts van toepassing voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

11) Plaats van bevoegdheid

Indien de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is met zetel op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, is de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen de vestigingsplaats van de verkoper. Indien de klant zijn woonplaats buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland heeft, is de vestigingsplaats van de verkoper de uitsluitende bevoegde rechtbank voor alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen, indien de overeenkomst of uit de overeenkomst voortvloeiende vorderingen aan de beroeps- of bedrijfsactiviteit van de klant kunnen worden toegeschreven. In voornoemde gevallen heeft de Verkoper evenwel in ieder geval het recht zich tot de rechter van de vestigingsplaats van de Klant te wenden.

12) Gedragscode

- De Verkoper heeft zich onderworpen aan de voorwaarden voor deelname aan het eCommerce-initiatief "Fairness in Trade", die op het internet kunnen worden geraadpleegd op https://www.fairness-im-handel.de/teilnahmebedingungen/.

13) Alternatieve geschillenbeslechting

13.1 De EU-Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting op het internet aan via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Dit platform fungeert als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit onlineaankoop- of dienstenovereenkomsten waarbij een consument betrokken is.

13.2. Verkoper is niet verplicht, noch bereid deel te nemen aan een geschillenregeling voor een consumenten-arbitragecommissie.

 
© IT advocatenkantoor
 

DOCID: ##ITK-f9841db6be27a6a422c8729fc8411f1b##

Versie: 202111251042