Annuleringsvoorwaarden & annuleringsformulier

Consumenten hebben een herroepingsrecht volgens de volgende bepalingen, waarbij een consument elke natuurlijke persoon is die een juridische transactie sluit voor doeleinden die overwegend noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven:

A. Annuleringsvoorwaarden

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om dit contract binnen 30 dagen zonder opgaaf van reden op te zeggen.

De herroepingstermijn is 30 dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (sonoro audio GmbH, Hammer Landstraße 45, 41460 Neuss, Duitsland, Tel.: +49 (0) 2131 / 88 34 141, Fax: +49 (0) 2131 / 7517 599, E-Mail: support@sonoro.de) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.

U kunt het voorbeeld van een annuleringsformulier of een andere duidelijke verklaring ook elektronisch op onze website invullen en verzenden. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij u onmiddellijk een ontvangstbevestiging van een dergelijke annulering (bijvoorbeeld per e-mail).

Om te voldoen aan de annuleringstermijn, is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het annuleringsrecht verzendt voor het einde van de annuleringstermijn.

Gevolgen van intrekking

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u hebt gekozen voor een ander type levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

Het spijt ons dat je niet tevreden bent met je bestelling en deze wilt retourneren. Naast het wettelijke herroepingsrecht van 14 dagen geven we je een verlengde retourtermijn van 30 dagen. Uiterlijke gebreken moeten echter binnen 14 dagen na ontvangst schriftelijk worden gemeld. De retourzending is voor jou altijd kosteloos.

Neem contact op met onze service via ons contactformulier, per e-mail op verkoop-vcb@vogels.com of neem contact met ons op via +31 341 359050 zodat we je kunnen helpen met de retourzending.

Je ontvangt van ons een bevestigd RMA-document dat je bij de goederen moet voegen. Verder ontvang je van ons een verzendlabel dat je op het originele verzendlabel moet plakken.

Stuur de goederen onbeschadigd naar ons terug, in de meegeleverde bruine transportverpakking en in de originele verpakking met alle accessoires en met alle verpakkingsonderdelen. Breng het pakket in gereedstaande verpakking naar het dichtstbijzijnde filiaal van de verzenddienstverlener.

U hoeft alleen te betalen voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies wordt veroorzaakt door onvoldoende veilige verpakking of te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet nodig is om de staat, eigenschappen en werking van de goederen te controleren.

Houd in elk geval rekening met de volgende punten:

  • Stuur het pakket niet naar ons kantooradres in Neuss
  • Stuur het pakket niet franco terug, maar gebruik ons retouretiket
  • Het is het beste om de originele verpakking te gebruiken voor de retourzending om transportschade te voorkomen.
  • Voeg de factuur of kopie van de factuur en/of de afleverbon bij de retourzending.

Wij dragen de kosten voor het terugzenden van goederen die naar hun aard niet op normale wijze per post aan ons kunnen worden teruggezonden. U draagt de directe kosten voor het terugzenden van goederen die naar hun aard niet op normale wijze per post aan ons kunnen worden teruggezonden (verzendgoederen); wij brengen maximaal 59,00 euro per dergelijk goed in rekening.
U hoeft alleen te betalen voor eventuele waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het controleren van de staat, eigenschappen en werking van de goederen.

Gelieerd/gefinancierd bedrijf

Als u dit contract financiert door middel van een lening en deze later herroept, bent u ook niet langer gebonden aan de leenovereenkomst, op voorwaarde dat beide contracten een economische eenheid vormen. Dit geldt in het bijzonder als wij tegelijkertijd uw kredietverstrekker zijn of als uw kredietverstrekker gebruik maakt van onze samenwerking met betrekking tot de financiering. Als het krediet op het moment van herroeping of teruggave van de goederen al op ons is overgegaan, treedt uw kredietverstrekker met betrekking tot de rechtsgevolgen van de herroeping of de teruggave in onze rechten en plichten uit het gefinancierde contract tegenover u. Dit laatste geldt niet als het onderwerp van de herroeping of de teruggave van de goederen op ons rust. Dit laatste geldt niet als het onderwerp van dit contract de aankoop van financiële instrumenten is (bijv. effecten, vreemde valuta of derivaten). Als u een contractuele verplichting zoveel mogelijk wilt vermijden, maak dan gebruik van uw herroepingsrecht en herroep ook de leningsovereenkomst als u hiervoor ook een herroepingsrecht hebt.

Algemene opmerkingen

1) Voorkom beschadiging en vervuiling van de goederen. Stuur de goederen naar ons terug in de originele verpakking met alle accessoires en met alle verpakkingsonderdelen. Gebruik indien nodig een beschermende buitenverpakking. Als je de originele verpakking niet meer hebt, gebruik dan een geschikte verpakking die voldoende bescherming biedt tegen transportschade.
2) Stuur de goederen niet vrachtvrij naar ons terug.
3) Houd er rekening mee dat de bovengenoemde punten 1-2 geen voorwaarde zijn voor de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht.

B. Annuleringsformulier per post

Als u het contract per brief wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het per post naar

sonoro audio GmbH
Hammer Landstrasse 45
41460 Neuss
Duitsland
Fax: +49 (0) 2131 / 7517 599
E-mail: support@sonoro.de

Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Besteld op (*) ____________ / ontvangen op (*) __________________

________________________________________________________
Naam van de consument(en)

________________________________________________________
Adres van de consument(en)

________________________________________________________
Handtekening van de consument(en) (alleen voor communicatie op papier)

_________________________
Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is